ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Въведение

Настоящата политика за поверителност (наричана по-долу „Политика за поверителност“) Ви дава представа за целите, правните основания и средствата, с които дружество от групата на LEI Register (наричана по-долу „LEI Pегистър“ или „ние“) обработва лични данни. Освен това в Политиката за поверителност е обяснено кои лични данни обработваме; описани са периодите на съхранение на данните, както и Вашите права като субект на данни и как да ги упражнявате.

За да осигури високо ниво на защита на личните данни, както и да изпълни всички регулаторни изисквания, LEI Pегистърът следва изискванията, определени в Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „ОРЗД“) и друго приложимо законодателство в рамките на своята дейност.

Администраторът на Вашите лични данни е дружеството от групата на LEI Register, т.е. дружество от групата на LEI Register, което отговаря за обработката на Вашите данни въз основа на договорни или преддоговорни отношения или други услуги, предлагани от дружеството, които сте използвали или възнамерявате да използвате. Данните за контакт на всички дружества от групата на LEI Register можете да намерите тук.

Ако имате някакви въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля, свържете се с нас на имейл [email protected].

2. Цели и правни основания за обработка

LEI Pегистърът обработва Вашите лични данни само в минимално необходимата степен за постигане на целите, описани в тази глава от Политиката за поверителност. Всяка обработка на лични данни има конкретна, ограничена цел и правно основание, които са описани подробно по-долу.

2.1. Сключване и изпълнение на договори за предоставяне на услуги

Основните операции на LEI Pегистъра обхващат дейностите на официален регистрационен агент на LEI кодовете (Legal Entity Identifier), които се използват в цял свят за идентифициране на юридически лица. Тези операции включват услуги, предоставяни на юридически лица във връзка с регистрацията, подновяването и прехвърлянето на LEI код.

За да предоставя тези услуги, LEI Pегистърът обработва данните за контакт на представителите на юридическите лица, които използват нашите услуги (име и фамилия, телефонен номер, имейл).

Правното основание за обработка на личните данни, описани в този раздел, е (в зависимост от етапа на предоставяне на услугата или нейната подготовка) задължението за изпълнение на договора, сключен между LEI Pегистъра и клиента, или необходимостта от предприемане на мерки преди сключването на съответния договор (ОРЗД чл. 6, ал. 1, буква б).

2.2. Маркетингови дейности

LEI Pегистърът и/или нашите договорни партньори могат да изпращат бюлетини и други известия по пощата, както и по имейл на настоящи и потенциални клиенти (които също са юридически лица), като използват информацията за контакт, намираща се в публични източници (наричани по-долу „Бюлетини“). Целта на тази обработка на данни е да представим услугите на LEI Pегистъра на потенциални клиенти, да съберем обратна връзка за нашите услуги и опит в обслужването, както и да подобрим нашите бизнес процеси и портфолио от услуги въз основа на тази информация.

Можете да се откажете от бюлетините, изпращани до Вашето юридическо лице, като натиснете бутона „Отписване“ в съответния бюлетин (за бюлетини, изпращани по имейл). Възможно е също така да се откажете от бюлетините (изпращани както по пощата, така и по имейл), като ни изпратите уведомление със съответното искане, използвайки данните за контакт, посочени в глава 1 от Политиката за поверителност.

Правното основание за изпращане на бюлетини представлява, в зависимост от конкретната ситуация, съгласието на субекта на данните (ОРЗД чл. 6, ал. 1, буква а) или подраздели 103¹ 2 и 3 от естонския Закон за електронните съобщения.

Моля, обърнете внимание, че ако това не противоречи на правното основание за обработка на лични данни, оттеглянето на последното не засяга законосъобразността на обработката на данни въз основа на предварително валидно съгласие.

2.3. Изпълнение на правните задължения

При определени обстоятелства се налага да обработваме лични данни, за да изпълним правните си задължения. Това включва например задължения за водене на счетоводство, отговаряне на запитвания от държавни органи, задължения, произтичащи от разпоредбите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, и информиране на надзорните органи и лицата за (потенциални) нарушения.

В такива ситуации правното основание за обработка на лични данни е наше правно задължение (ОРЗД чл. 6, ал. 1, буква в).

3. Съхраняване на данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само за необходимия период за постигането на целите, посочени в глава 2 от настоящата Политика за поверителност.

Лични данни, обработвани за сключване и изпълнение на договори с клиенти

Такива лични данни обикновено се съхраняват за срока на съответните взаимоотношения с клиентите и до изтичане на срока на потенциалните правни искове. Личните данни, обработвани в хода на преддоговорни преговори или консултации, които не са приключили със сключването на договор (напр. данни, обработвани по време на консултации и запитвания за цени), се съхраняват в продължение на 5 години, считано от края на съответните преговори.

Лични данни, обработвани за маркетингови дейности

Такива лични данни се съхраняват до отпадане на необходимостта от обработката им, но не по-дълго от края на взаимоотношенията с клиента или оттеглянето на съгласието, което е било правно основание за конкретни маркетингови дейности (при условие че не противоречи на правното основание за обработка).

Лични данни, обработвани за изпълнение на правни задължения

За да изпълним законови задължения и при други конкретни обстоятелства, може да запазим личните данни за по-дълъг период от посочения по-горе, включително:

(a) за спазване на законовите задължения, на които е подчинен LEI Pегистърът;
(б) по счетоводни причини;
(в) по причини, свързани с осъществяването на евентуални права на иск.

Например съхраняваме цялата оригинална счетоводна документация (напр. фактури) в продължение на 7 години, считано от края на финансовата година, в която е извършено съответното счетоводно записване. За да можем да подаваме искове или възражения срещу потенциални искове срещу нас, можем да съхраняваме лични данни в продължение на 5 години или максимум 10 години (в случай на умишлено нарушение) в съответствие с давностните срокове за искове, а в случай на текущи спорове - до окончателното им разрешаване.

4. Бисквитки

В допълнение към обработката на данни, описана по-горе, ние използваме бисквитки на уебсайта https://www.leikod.bg (наричан по-нататък „Уебсайт“), чиято цел е да Ви предостави по-добро, по-бързо и по-безопасно потребителско изживяване. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, смартфон, таблет или друго устройство, което използвате, за да посетите уебсайта. Бисквитките ни предоставят информация за това как се използва уебсайтът; позволяват ни да съставяме статистически данни за посещенията на уебсайта, да показваме маркетингово съдържание, което потенциално представлява интерес за Вас, и да осигуряваме функционалност, както и висок стандарт на потребителско изживяване на уебсайта.

Уебсайтът използва следните бисквитки:

Строго необходими бисквитки

Бисквитка Цел Период на съхранение
__cfruid Cloudflare задава тази „бисквитка“, за да идентифицира доверен уеб трафик. сесия
enforce_policy PayPal задава тази „бисквитка“ за сигурни транзакции. 1 година
LANG Paypal задава тази „бисквитка“, за да осигури опции за плащане и сигурност. 9 часа
tsrce PayPal задава тази „бисквитка“, за да активира услугата за плащане чрез PayPal на уебсайта. 3 дни
x-pp-s PayPal задава тази „бисквитка“, за да обработва плащанията в сайта. сесия
l7_az PayPal задава тази „бисквитка“ за функцията за вход в PayPal на уебсайта. 1 час
ts PayPal задава тази „бисквитка“, за да осигури сигурни транзакции чрез PayPal. 1 година, 1 месец и 4 дни
ts_c PayPal задава тази „бисквитка“, за да извършва сигурни плащания чрез PayPal. 1 година, 1 месец и 4 дни
leiregister_order_id Идентификаторът на формуляра за кандидатстване е необходим, за да се съпостави плащането с правилния формуляр. Използва се и за показване на правилните данни за поръчката след плащане. 3 дни
JSESSIONID Тази „бисквитка“ се създава/изпраща при създаването на сесия, за да поддържа сесията за времето на посещението. сесия
BIGipServer* Тази „бисквитка“ е предназначена да балансира натоварването и да осигурява постоянни потребителски сесии и ефективност на уебсайта. сесия
TS01* Тази „бисквитка“ е предназначена за сигурност и управление на сесиите, като осигурява сигурни транзакции и последователно потребителско изживяване. сесия
LS_CSRF_TOKEN Zoho задава тази „бисквитка“ за целите на сигурността, за да избегне фалшифициране на заявки между сайтове (CSRF), за AJAX обаждания, направени от посетителя. сесия
PHPSESSID Тази „бисквитка“ е характерна за PHP приложенията. „Бисквитката“ съхранява и идентифицира уникалния идентификатор на сесията на потребителя, за да управлява сесиите на потребителите на уебсайта. Бисквитката е „бисквитка“ на сесия и ще бъде изтрита, когато всички прозорци на браузъра бъдат затворени. сесия

Функционални бисквитки

Бисквитка Цел Период на съхранение
SRM_B Microsoft Advertising задава тази „бисквитка“ като уникален идентификатор на посетителите. 1 година и 24 дни
leiregistero-_zldp Тази „бисквитка“ идентифицира уникалните посетители на Zoho SalesIQ 1 година, 1 месец и 4 дни
leiregistero-_zldt Тази „бисквитка“ идентифицира уникалните посещения на отделния посетител в Zoho SalesIQ 1 ден
_uetsid Microsoft Advertising задава тази „бисквитка“, за да идентифицира идентификатора на сесията за уникална сесия в сайта. 1 ден
_uetvid Microsoft Advertising задава тази „бисквитка“, за да идентифицира уникален, анонимизиран идентификатор на посетител, който представлява уникален посетител. 1 година и 24 дни
_vwo_ds VWO задава тази „бисквитка“ за постоянни данни на ниво посетител за VWO Insights. 3 месеца
_vwo_sn VWO задава тази „бисквитка“, за да съхранява информация на ниво сесия. 1 час
_vis_opt_s VWO задава тази „бисквитка“, за да проследява сесиите, създадени за даден посетител. Тя измерва броя на затварянията и повторните отваряния на браузъра.  3 месеца и 8 дни
_vis_opt_test_cookie VWO създава тази „бисквитка“, за да определи дали бисквитките са разрешени в браузъра на потребителя. сесия
uesign Zoho задава тази „бисквитка“ за чата на посетителите в реално време. 1 месец
_zcsr_tmp Zoho задава тази „бисквитка“ за функцията за вход в уебсайта. сесия
CF5aca6f3602033_1/2 Запазва данните, въведени от потребителите, във формуляра, което им позволява по-късно да го попълнят, без да загубят информацията си. 1 ден

Статистически бисквитки

Бисквитка Цел Период на съхранение
MR Bing задава тази „бисквитка“, за да посочи дали да опреснява MUID. 7 дни
SM Microsoft Clarity задава тази „бисквитка“ за синхронизиране на MUID в Microsoft домейните. сесия
MUID Microsoft Clarity задава тази „бисквитка“, за да идентифицира уникалните уеб браузъри, които посещават сайтовете на Microsoft. Тези бисквитки се използват за рекламиране, анализ на сайта и други оперативни цели. 1 година и 24 дни
_gcl_au Google Tag Manager задава тази „бисквитка“ за функционалността „Conversion Linker“ - тя взема информация от кликванията върху реклами и я съхранява в собствена „бисквитка“, за да могат да се приписват реализации извън целевата страница. 3 месеца
_vwo_uuid_v2 VWO задава тази „бисквитка“ за изчисляване на уникалния трафик на уебсайта. 1 година
_ga_* Google Analytics задава тази „бисквитка“, за да съхранява и отчита прегледите на страниците. 2 години
_ga Google Analytics задава тази „бисквитка“, за да изчислява данни за посетителите, сесиите и кампаниите и да проследява използването на сайта за аналитичния отчет на сайта. „Бисквитката“ съхранява анонимна информация и назначава произволно генериран номер за разпознаване на уникалните посетители. 2 години
_clck Microsoft Clarity задава тази „бисквитка“, за да запази идентификатора на потребителите на Clarity в браузъра и настройките изключително за този уебсайт. Това гарантира, че действията, предприети при последващи посещения на същия уебсайт, ще бъдат свързани със същия идентификатор на потребителя. 1 година
_clsk Microsoft Clarity задава тази „бисквитка“, за да съхранява и консолидира прегледите на страницата на даден потребител в един запис на сесия. 1 ден
utsdb Zoho SalesIQ задава тази „бисквитка“, за да регистрира данни за поведението на посетителите на уебсайта. Продължителна
siqlsdb Zoho задава тази „бисквитка“, за да генерира уникален идентификатор за сесията. Това позволява на уебсайта да получава данни за поведението на посетителите за статистически цели. Продължителна
CLID Microsoft Clarity задава тази „бисквитка“, за да идентифицира първия път, когато Clarity засича този потребител в някой сайт, използващ Clarity. 1 година
user_referer_url Определя източника на трафик към уебсайта. 30 дни
utm_email Определя източника на трафик към уебсайта. 5 дни
utm_sms Определя източника на трафик към уебсайта. 5 дни
paper Определя източника на трафик към уебсайта. 5 дни
leivajutus_g Определя източника на трафик към уебсайта. 30 дни
leivajutus_m Определя източника на трафик към уебсайта. 30 дни
_uetmsclkid Това е Microsoft Click ID, който се използва за по-точно проследяване на реализациите. 90 дни

Маркетингови бисквитки

Бисквитка Цел Период на съхранение
MUID Bing задава тази „бисквитка“, за да разпознава уникални уеб браузъри, посещаващи сайтове на Microsoft. Тази „бисквитка“ се използва за рекламиране, анализ на сайта и други операции. 1 година и 24 дни
ANONCHK Microsoft Clarity задава тази „бисквитка“, за да посочи дали MUID се прехвърля към ANID - „бисквитка“, използвана за рекламиране. Clarity не използва ANID, затова този параметър винаги е настроен на 0. 10 минути
b3e783bb62 Zoho задава тази „бисквитка“ за вътрешно балансиране на натоварването на сървърите SalesIQ. сесия
_fbp Facebook задава тази „бисквитка“, за да показва реклами, когато сте във Facebook или в дигитална платформа, използваща реклами от Facebook, след като сте посетили уебсайта. 3 месеца

Бисквитките, използвани на уебсайта, могат да се променят с течение на времето. Посещавайки уебсайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки, които са строго необходими за неговите функционалности, и не се изисква отделно съгласие за използването на строго необходими бисквитки. За използването на всички останали видове бисквитки ще искаме Вашето съгласие чрез уебсайта.

Можете да се откажете от бисквитките по всяко време, като промените настройките на уеб браузъра на Вашето устройство и изтриете записаните бисквитки.

5. Източници на данни и право на достъп

Можем да получаваме лични данни от посетителите на уебсайта и от потребителите на нашите услуги (например, ако посетител на уебсайта подаде искане за регистрация, подновяване или прехвърляне на LEI кода през уебсайта). Можем също да получаваме лични данни за лицата за контакт на потенциални клиенти (юридически лица) от търговския регистър и други публични източници.

Достъпът до личните данни, описани в Политиката за поверителност, се предоставя само на членовете на управителния съвет и служителите ни, за да изпълняват конкретните си професионални задължения. Например данните, свързани с искания за регистрация на LEI кода, се обработват от екипа по обслужване на клиенти и от оперативни специалисти, за да изпълняват конкретните си работни задължения.

В някои случаи доставчиците на услуги, които ни предоставят специфични услуги (напр. ИТ услуги, счетоводни услуги, услуги за доставка на бюлетини), също могат да имат достъп до ограничен обхват на лични данни.

По принцип не прехвърляме лични данни в държави извън Европейското икономическо пространство. Въпреки това, ако такива трансфери са неизбежно необходими за постигане на целите, описани в глава 2 от Политиката за поверителност, ще прехвърлим лични данни само на получатели извън Европейското икономическо пространство, чиято държава на пребиваване осигурява адекватно ниво на защита на личните данни (Европейската комисия е публикувала решение относно адекватността на защитата в това отношение) и/или съответното ниво на защита може да бъде постигнато чрез подходящи гаранции, например чрез прилагане на стандартни клаузи за защита на данните и/или задължителни корпоративни правила.

6. Права на субекта на данни

Във връзка с обработката на Вашите лични данни от LEI Pегистъра, имате следните права, както е посочено в ОРЗД:

Право на достъп

Имате право да поискате информация за това дали и какви лични данни, на какво правно основание и по какъв начин обработваме за Вас. Също така имате право да поискате копие от личните данни, които се обработват за Вас.

Право на коригиране

Имате право да поискате да коригираме грешки в личните Ви данни (например, ако личните Ви данни са променени). Това право може да бъде упражнено, ако личните данни, които обработваме за Вас, са непълни, неактуални или неправилни по други причини.

Правото „да бъдеш забравен“

Можете да поискате изтриване на личните си данни, ако:

  • обработваните лични данни вече не са необходими за постигане на целите на обработката;
  • оттеглите съгласието си за обработка на лични данни (при условие че това не противоречи на правното основание за обработка).

Право на ограничаване на обработката на лични данни

Имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни в следните случаи:

  • оспорвате валидността на личните си данни;
  • стане ясно, че липсва правно основание за обработката на личните Ви данни, но не искате изтриване на личните данни;
  • изисквате личните данни, за да подготвите, представите или защитите правен иск.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу всяко автоматизирано вземане на решения от наша страна и срещу обработката на лични данни, свързани с директен маркетинг.

Право на прехвърляне на лични данни към друг администратор

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на съгласие или задължение, произтичащо от договорни отношения между нас, имате право да поискате да Ви предоставим личните данни в структуриран, широко използван формат и в машинночитаема форма. Ако това е технически осъществимо, имате също правото да поискате да прехвърлим личните данни на друг, посочен от Вас, администратор на данни.

Правото да оттеглите съгласието си по всяко време

Ако това не противоречи на правното основание за обработка на личните Ви данни, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на предишната обработка на данни, която се е основавала на валидно съгласие.

За да упражните правата, описани по-горе, моля, свържете се с нас на [email protected]. Моля, имайте предвид, че правата на субектите на данни не са абсолютни и за всяко искане трябва да преценим дали и до каква степен приложимото законодателство за защита на данните ни позволява да удовлетворим молбата Ви. Ще отговорим на молбата Ви в рамките на един месец от получаването ѝ. Ако не е възможно да отговорим на молбата в рамките на един месец, можем да удължим срока за отговор с още два месеца, като Ви информираме за удължаването на срока и причината за това в рамките на един месец от получаването на молбата.

7. Въпроси и жалби

Ако имате въпроси или жалби, свързани с обработката на лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас на [email protected]. Ще Ви отговорим в рамките на един месец от получаването на въпроса или жалбата.

Ако не сте съгласни с получения отговор, имате право да подадете жалба до Инспектората за защита на данните (адрес: Tatari 39, Талин 10134; имейл: [email protected]; телефон: +372 627 4135), както и до съответния орган за защита на данните във Вашата страна.

Информация за други органи за защита на данните в Европейския съюз е налична тук.

8. Актуализиране на Политиката за поверителност

Непрекъснато се стремим да гарантираме, че както дейностите по обработка на данни, които извършваме, така и свързаната с тях документация, са прости, ясни и прозрачни и отговарят на всички изисквания, определени в законодателството, и на най-добрите практики за защита на данните. Съответно редовно актуализираме, уточняваме и подобряваме настоящата Политика за поверителност.

На нашия уебсайт винаги можете да намерите актуална версия на тази Политика за поверителност.

Последна актуализация: 2024-2-2