ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия

Услугата LEI (https://www.leikod.bg) се предоставя от LEI Register OU (LEI код 894500SMOMUFH0UZXT46, юридически адрес Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonia, регистриран според законите на Естония). LEI Register OU работи в България под търговското име LEI Pегистъра България. LEI Register OU е LEI регистрационен агент.

1. Кандидатстване за нов LEI, подновяване на LEI и прехвърляне на LEI

1.1. За да кандидатства за нов LEI код, за подновяване на сегашен LEI код или прехвърляне на LEI код под управлението на LEI Pегистъра България, кандидатът трябва да попълни съответния формуляр за заявка, да въведе данните си и да плати за услугата с кредитна карта, PayPal или банков превод.

1.2. Кандидатът се съгласява, че при подаване на формуляра приема правилата и условията на LEI Pегистъра България. Кандидатът потвърждава, че подадените данни са верни и че има пълните правомощия да кандидатства за LEI код от името на юридическото лице (клиента). Кандидатът е наясно, че неговите данни за контакт могат да бъдат споделени с местното оперативно звено (LOU).

1.3. андидатът е запознат и се съгласява да предостави всички права на LEI Pегистъра България за подписване на правилата и условията на избраното LOU от негово име. Например, условията за обслужване на RapidLEI могат да бъдат намерени тук. Условията на обслужване между различните LOU са много сходни, тъй като всички следват насоките на Фондацията Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

1.4. Кандидатът предоставя всички права на LEI Pегистъра България за управление на LEI на юридическото лице от негово име. Например, кандидатът за нов LEI предоставя всички права на LEI Pегистъра България да кандидатства за LEI код от името на юридическото лице. Кандидатът за подновяване на LEI предоставя всички права на LEI Pегистъра България да поднови LEI от името на юридическото лице. Кандидатът за прехвърляне на LEI предоставя всички права на LEI Pегистъра България да прехвърли своя LEI под управлението на LEI Pегистъра България.

1.5. Кандидатът за прехвърляне на LEI е наясно, че прехвърлянето на LEI води/може да доведе до промяна на LOU. Ако кандидат за подновяване на LEI кандидатства за подновяване на LEI код при LEI Pегистъра България, който не е под негово управление, LEI трябва да бъде прехвърлен под управлението на LEI Pегистъра България. LEI може да бъде прехвърлен преди подновяването на LEI или в процеса на подновяване на LEI. LEI Pегистъра България не може да поднови LEI код, който не е под негово управление.

1.6. LEI, който се управлява от LEI Pегистъра България, може да бъде подновен максимум 60 дни преди изтичането му. Въпреки това, ако клиентът прехвърли и поднови LEI, който се управлява от доставчик на услуги, различен от LEI Pегистъра България, и „следващата дата за подновяване“ (next renewal date) на LEI е след повече от 60 дни, дните от периода на подновяване на LEI могат да бъдат изгубени.

1.7. LEI Pегистъра България ще започне процеса на регистрация, подновяване и/или прехвърляне на LEI малко след като получи заявката и потвърждението за плащане.

1.8. Кандидатът е наясно, че с него могат да се свържат за предоставяне на пълномощно или друго доказателство, което показва, че е упълномощен да кандидатства за LEI от името на юридическото лице.

1.9. Кандидатът е наясно, че с него могат да се свържат за предоставяне на допълнителни документи. Например LEI Pегистъра България може да поиска документи, които доказват регистрацията на юридическото лице, документи, които посочват кои са упълномощените представители на юридическото лице, документи, които посочват датата на създаване на юридическото лице или документи, които посочват кога са направени изменения в данните на юридическото лице.

1.10. Кандидатът е наясно, че ако юридическото лице има пряка и/или крайна компания майка, която притежава контролен пакет акции (обикновено >50%) и консолидира сметките на дъщерното дружество, от него се изисква да докладва данните на компанията майка (ниво 2). Ако юридическото лице няма компании майки или не може да ги докладва, ще е необходимо да посочи причина да не предостави данните на компанията майка (ниво 2), като избере изключение в докладването.

1.10.1. LEI Pегистъра България може да се свърже с кандидата за предоставяне на допълнителни документи за проверка на консолидацията.

1.11. Кандидатът е наясно, че ако юридическото лице е международен клон, от него се изисква да докладва LEI кода на централния офис. Ако не бъде предоставен LEI кодът на централния офис, LEI Pегистъра България не може да продължи с LEI заявката.

1.11.1. Следващата дата за подновяване“ на LEI на международен клон е същата като „следващата дата за подновяване“ на LEI на централния му офис.

1.12. Кандидатът е наясно, че ако юридическото лице е фонд, LEI Pегистъра България може да изиска информация относно взаимоотношенията на фонда (субект за управление на фонд, фонд чадър на подфонд и/или главен фонд на захранващ фонд).

1.12.1. LEI Pегистъра България може да се свърже с кандидата, за да предостави допълнителни документи за проверка на връзката/връзките с фонда.

1.12.2. За съобщаване на връзка се изисква LEI от структурата за управление на фонда, фонда чадър и главния фонд.

1.13. LEI кодът ще бъде предоставен възможно най-скоро. В 90% от случаите нови LEI кодове се издават в рамките на 1-6 часа. Валидирането на данните за взаимоотношението между компания майка и фонда може да отнеме до 48 часа. Подновяването и прехвърлянето на LEI може да отнеме до 7 дни. При проблем с валидирането на данните или в редки случаи, времето за обработка може да бъде по-дълго от обичайното.

1.14. След като процесът приключи, кандидатът ще получи потвърждаващ имейл с фактурата на имейла за контакт, посочен в LEI заявката.

1.15. Кандидатът е запознат и се съгласява с това, че след подаване на заявката и приемане на правилата и условията, заявката се счита за приключена. След като LEI Pегистъра България получи заявката за прехвърляне, тя не може да бъде отменена. След като LEI Pегистъра България получи потвърждение за плащането за нов LEI, заявка за подновяване или за подновяване и прехвърляне на LEI, заявката не може да бъде отменена. Ако кандидатът е предоставил достатъчно информация за обработка на заявката за LEI, процесът не може да бъде спрян и LEI ще бъде издаден.

1.16. Кандидатът е наясно, че в случай че не успее да предостави част от исканата информация, включително всички заявки за информация, споменати по-горе, LEI Pегистъра България и съответното LOU ще положат разумни усилия за попълване на LEI заявката. Това може да доведе до настройване на данните на компанията майка (ниво 2) като непублични или до непубликуването на данните за взаимоотношението с фонда. Въпреки това, в случай че LEI не може да бъде издаден, подновен и/или прехвърлен в резултат на това, че кандидатът не е предоставил изискваната информация, LEI Pегистъра България и съответното LOU не носят отговорност за щети, свързани с LEI.

1.17. Кандидатът е наясно, че след като бъде издаден LEI код, LEI и свързаните с LEI референтни данни на юридическото лице ще бъдат публикувани в уебсайта на GLEIF и на LEI Pегистъра България. След като LEI бъде издаден, той не може да бъде изтрит или прехвърлен на друго юридическо лице.

1.18 LEI Pегистъра България ще изпрати имейл до предоставения имейл за контакт 60 дни преди LEI да трябва да бъде подновен (т.е. 60 дни преди датата на изтичане на платения период).

2. Многогодишни договори и автоматични подновявания

2.1. За удобство на клиентите LEI Pегистъра България предлага възможност за предплащане на таксата за подновяване до 5 години предварително.

2.1.2. Ако клиентът е закупил услугата за подновяване на LEI за няколко години, LEI Pегистъра България ще покрие разходите за подновяване за закупения период.

2.1.3. Ако клиентът е поръчал многогодишно подновяване на своя LEI (напр. 5-годишен LEI) от LEI Pегистъра България и по време на предплатения период прехвърли LEI на друг доставчик на услуги, многогодишният договор автоматично се анулира.

2.2 Независимо дали клиентът е закупил услугата за подновяване за няколко години (2-5), LEI данните ще се актуализират всяка година. Следователно „следващата дата на подновяване“ в базата данни на Фондацията GLEIF обикновено е времето на издаване/последно подновяване на LEI + 365 дни, но никога повече от 425 дни в бъдещето.

2.3. Клиент, който поръча услугата за регистрация на LEI за 1 година, може да избере опцията неговият LEI да се подновява автоматично всяка година.

2.3.1. Ако клиентът е избрал автоматичното годишно подновяване на своя LEI, той ще бъде таксуван 60 дни преди „следващата дата на подновяване“ на LEI. Плащането ще бъде приспаднато от същата сметка, която е била предоставена за първото плащане.

2.3.2 Клиентът ще бъде уведомен за предстоящото автоматично подновяване по имейл. Той ще има 5-дневен срок за изпращане на промени в своите LEI данни, в случай че нещо трябва да се актуализира, или да отмени автоматичното подновяване на своя LEI. След 5-дневния период LEI Pегистъра България ще започне процеса на подновяване. След приключване на процеса на подновяване клиентът ще получи потвърждаващ имейл с фактурата за подновяването на услугата. След като LEI бъде подновен, подновяването не може да бъде отменено.

2.4. LEI Pегистъра България има пълното право да подновява LEI кода на юридическото лице и да актуализира референтните данни в базата данни на Фондация GLEIF чрез съответното LOU.

2.4.1. Ако юридическото лице е регистрирано, LEI Pегистъра България и съответното LOU имат правото да актуализират референтните данни на юридическото лице въз основа на съответния регистър.

2.4.2. Ако данните на юридическото лице не могат да бъдат проверени в регистър, LEI Pегистъра България и съответното LOU ще положат разумни усилия за подновяване на LEI с помощта на съществуващите данни. Това може да включва настройване на данните на компанията майка (ниво 2) като непублични или недокладване на данните за взаимоотношението с фонда.

2.4.3. Клиентът се съгласява да уведоми LEI Pегистъра България в случай, че има промяна в данните, които не могат да бъдат валидирани от публичните регистри и да предостави съответната актуализирана информация.

2.4.4. LEI Pегистъра България може да се свърже с клиента за предоставяне на актуализирана информация и/или документи (напр. актуализирани консолидирани отчети, отчетни изключения, пълномощно, доказателство за пълномощно или всякаква друга информация).

2.4.5. Ако клиентът не предостави исканата информация и/или документи, LEI може да не бъде подновен. Ако в резултат на това, че клиентът не е предоставил исканата информация, LEI не бъде подновен, LEI Pегистъра България и съответното LOU не носят отговорност за щети, свързани с LEI. Ако клиентът не предостави исканата информация в рамките на 60 дни, LEI Pегистъра България има право да анулира договора.

3. Услугата Fast-track

3.1. Fast-track услугата е предназначена само за нови клиенти на LEI. Fast-track услугата е предназначена за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър, които нямат или не докладват данни на компанията майка (ниво 2), или данни за взаимоотношения с фондове. Ако клиентът отговаря на условията за Fast-track услугата, на страницата за плащане ще се появи отметката Fast-track.

3.2. Ако отметката Fast-track не се появи на страницата за плащане, това означава, че не сме открили съответствие между регистрационния номер на юридическото лице и базата данни на Търговския регистър или данните за взаимоотношението са докладвани в заявката. В такъв случай заявката за LEI ще се разглежда като редовна заявка.

3.3. LEI Pегистъра България гарантира предоставянето на нов LEI след 3 часа за клиентите на Fast-track.

3.4. LEI Pегистъра България ще положи разумни усилия, за да предостави LEI в обещания срок.

4. LEI сертификат/таг

4.1. LEI сертификат + таг и хартиено копие на сертификата могат да бъдат добавени към поръчката на страницата за плащане или закупени отделно, след като LEI данните бъдат публикувани на този уебсайт. LEI сертификат + таг и хартиено копие на сертификата могат да бъдат закупени отделно чрез търсене на LEI кода в раздел „LEI сертификат + таг“ на този уебсайт.

4.2. LEI Pегистъра България ще изпрати хартиеното копие на Сертификата в рамките на 7 работни дни. Хартиеното копие ще бъде изпратено на юридическия адрес на юридическото лице.

4.3. LEI Pегистъра България си запазва правото да не изпраща ново хартиено копие, ако клиентът е предоставил неверни данни или ако клиентът не приеме доставката.

5. Такси

5.1. Таксите за поръчка на нов LEI, прехвърляне на LEI или подновяване на LEI могат да бъдат намерени в раздела „Цена за LEI“ на тази уеб страница. Цената на нов LEI код включва първоначалната регистрация на LEI и годишното подновяване на LEI за избрания период. Цената за подновяване на сегашния LEI код включва годишното подновяване на LEI за избрания период. Прехвърлянето на LEI е безплатно, ако се наложи такова. Посочените разходи включват таксата на Фондацията GLEIF. Цените не включват ДДС. ДДС е 0% в случай на валиден ЕС ДДС номер. ДДС номерът се валидира автоматично спрямо базата данни VIES. ДДС е 20% в случай на невалиден или липсващ ДДС номер, ДДС ще бъде добавен по схемата ЕС MOSS.

5.2. Кандидатът може да избере допълнителни услуги срещу допълнително заплащане.

5.2.1. Добавянето на данни за компанията майка струва 20лв на компания майка на година.

5.2.2. Проверката на данните за фонда струва 20лв годишно.

5.2.3. Ако опцията Fast-track е представена на страницата за плащане, тя е безплатна за многогодишни договори. За едногодишни договори ще бъде начислена допълнителна такса от 40лв за услугата Fast-track.

5.2.4. Цените за LEI сертификат + таг и хартиено копие на сертификата могат да бъдат намерени в раздел „LEI сертификат + таг“ на този уебсайт.

6. Политика за възстановяване на средства

6.1 За да кандидатствате за възстановяване на средства, се свържете с info@leikod.bg. Заявки за възстановяване на средства и анулиране могат да се изпращат и до Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonia.

6.2 Възстановяванията ще бъдат извършени в рамките на 7 дни. Моля, имайте предвид, че времето за възстановяване на сумата варира в зависимост от банката. Получаването на възстановяването на сумата може да отнеме до 30 дни.

6.3. LEI Pегистъра България има право да начисли такса за възстановяване на сумата в размер на 60лв на възстановяване.

6.4. Клиентът има правото да поиска възстановяване на сумата, ако не отговаря на някое от условията, посочени в точка 6.5.

6.5. LEI Pегистъра България има право да откаже всякакво възстановяване на средства, ако:

6.5.1. Заявката се счита за приключила.

6.5.2. Автоматичното подновяване на LEI е завършено.

6.5.3. Клиентът е поръчал многогодишно подновяване на своя LEI (напр. 5-годишен LEI) и по-късно открива, че вече не се нуждае от активен LEI.

6.5.4. Клиентът прехвърля LEI на друг доставчик на услуги преди края на предплатения период на подновяване.

6.5.5. Дните от периода на подновяване на LEI се губят, тъй като клиентът прехвърля и подновява LEI, който се управлява от доставчик на услуги, различен от LEI Pегистъра България, и „следващата дата на подновяване“ на LEI е след повече от 60 дни.

6.5.6. Дните от периода на подновяване на LEI на международен клон се губят заради приравняване на „следващата дата на подновяване“ на LEI на клона със „следващата дата на подновяване“ на LEI на неговия централен офис.

6.5.7. LEI не може да бъде издаден, подновен или прехвърлен в резултат на това, че клиентът не е предоставил необходимата информация в рамките на 60 дни. Необходимата информация може да включва, но не се ограничава до:

  • пълномощно
  • доказателство за пълномощно
  • документи, от които е видно кои са упълномощените представители на юридическото лице
  • регистрационни документи
  • документи, които показват датата на създаване на юридическото лице
  • документи, които показват кога са направени промени в данните за юридическото лице
  • документи за проверка на взаимоотношенията на консолидацията или фонда
  • LEI на централния офис или фонда чадър
  • всякакви други документи/информация, свързани с юридическото лице.

6.5.8. След валидиране на предоставените данни на компанията майка (ниво 2) става ясно, че поне една от компаниите майки не се консолидира.

6.5.9. LEI Pегистъра България не успее да предостави LEI в рамките на 3 часа за многогодишни клиенти по услугата Fast-track, тъй като услугата Fast-track е безплатна за многогодишни клиенти.

6.5.10. Клиентът не приеме доставката на хартиеното копие на своя LEI сертификат или е предоставил неверни данни.

7. Приложими закони

7.1 Това споразумение и всеки спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове), произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или формиране, се управляват и тълкуват в съответствие със законодателството на Англия и Уелс.

Финални условия

Клиентът носи пълната отговорност за всяка дейност, свързана с LEI кода, която е свързана с юридическото лице, което представлява. LEI Pегистъра България не носи отговорност по никакъв начин за възможни щети, свързани с LEI.

LEI Pегистъра България работи като регистрационен агент на LEI от името на клиента и си сътрудничи с акредитираните от Фондацията GLEIF LOU за поръчка, подновяване, прехвърляне и актуализиране на LEI за своите клиенти.

LEI Регистърът си запазва правото по всяко време да внася промени в своите Правила и условия. Документ, описващ настоящите Правила и условия, винаги може да бъде открит на уебсайта на LEI Pегистъра България: https://www.leikod.bg