ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

 

 

Общи условия

LEI услугата се предлага от LEI Register OU (LEI номер 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU е LEI Регистрационен Агент. LEI Register OU оперира в България под марката LEI Pегистъра.

1. Нов LEI, Подновяване или Прехвърляне на LEI

1.1 За да кандидатствате за LEI номер/подновяване на съществуващ номер или прехвърляне на LEI номер под наше управление, попълнете съответния формуляр за кандидатстване, изпратете вашите данни и платете за услугата с кредитна карта, PayPal или банков превод.

1.2. Кандидатът се съгласява, че като изпраща формуляра, се съгласява с правилата и условията на LEI Pегистъра. Кандидатът потвърждава, че има пълното право да кандидатства за LEI номер от името на Юридическото Лице. Кандидатът потвърждава, че изпратените данни са коректни и че е наясно, че неговите данни могат да бъдат споделени с LOU (Местния Оперативен Отдел). 

1.3 Кандидатът за нов LEI дава всички права на LEI Pегистъра, за да кандидатства за LEI код от името на Юридическото Лице. Кандидатът за Подновяване на LEI дава всички права на LEI Pегистъра, за да поднови LEI от името на Юридическото Лице. Кандидатът за прехвърляне на LEI дава разрешение за прехвърляне на LEI под наше управление. Кандидатът за прехвърляне на LEI е наясно, че прехвърлянето на LEI води до/може да доведе до промяна на LOU (Местния Оперативен Отдел). 

1.3.1 Кандидатът е наясно и се съгласява, да даде правата на LEI Pегистъра, за да подпише правилата и условията на избрания LOU. Например, правилата на услугата за RapidLEI могат да бъдат намерени  тук . Правилата на услугата между различните LOUs са много подобни, тъй като всички те следват насоките на GLEIF. 

1.4 . LEI Pегистъра ще стартира процеса по LEI регистрацията малко, след като клиента направи плащането. Кандидатът е наясно, че може да бъде потърсен да предостави Писмо за Оторизация (Пълномощно) или някакво друго доказателство, че кандидатът е оторизиран да кандидатства за LEI от името на Юридическото Лице. Кандидатът е наясно, че ако бъде попитан и не бъде представено пълномощно, LEI Pегистъра не може да обработи заявлението. Ако кандидатът не успее да предостави такъв документ, LEI Pегистъра си запазва правото да не върне парите.

1.5 LEI Pегистъра може да се свърже с клиента, за да предостави допълнителни документи за доказателство за регистрацията на Юридическото Лице или документи, които предоставят доказателство, че човекът е упълномощен да представлява Юридическото Лице. Кандидатът е наясно, че  ако бъде попитан и не бъде представено пълномощно, LEI Pегистъра не може да обработи заявлението. Ако кандидатът не успее да предостави такъв документ, LEI Pегистъра си запазва правото да не върне парите.

1.6 LEI кодът ще бъде предоставен възможно най-скоро, след като е направено плащането. Нови LEI кодове се издават обикновено в рамките на 1–6 часа. Въпреки това, в някои редки случаи, може да отнеме до една седмица. Подновяването или прехвърлянето на LEI може да отнеме до 7 дни. Щом LEI кодът бъде издаден или подновен, ще бъде изпратен имейл с фактура на имейл адреса, предоставен от кандидата.

1.7 Кандидатът е наясно и се съгласява, че заявление ще се брои за финална, след като бъдат изпратени данните и бъде направено плащането. Ако клиентът е изпратил заявление за нов LEI или е поръчал подновяване или прехвърляне на LEI и клиентът е приел Правилата и Условията, заявлението се счита за финална и не е възможно клиентът да отмени заявлението. Ако кандидатът е предоставил достатъчно информация за предоставянето на  LEI, процесът не може да бъде спрян и LEI ще бъде издаден.

2.  Многогодишни договори 

За удобството на клиента LEI Pегистъра предлага възможността за предплащането на таксата за подновяване за 5 години предварително.

2.1 Ако клиентът е купил услуга за подновяване на LEI за няколко години, LEI Pегистъра ще покрие цената по подновяването за периода на закупуване и ще подновява ежегодно данните на компанията в базата данни на GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), въз основа на предоставените данни в публичните фирмени регистри. Клиентът приема, че данните за Юридическото Лице ще бъдат автоматично коригирани, според официалните регистрационни документи, ако са се променили в сравнение със записите на предишните данни в базата данни на GLEIF.

2.2 Клиентът се съгласява да уведоми LEI Pегистъра в случай, че има промяна в данните, която не може да бъде проверена в публичните фирмени регистри (напр. Ниво 2 данни, които се валидират от Компанията Майка или друго По-високо поставено Юридическо Лице).  LEI Pегистъра  ще изменя данните според съответния LOU. 

2.3 Ако лицето, упълномощено да се подписва, се промени по време на автоматичния период за подновяване, LEI Pегистъра  ще ви помоли да предоставите Пълномощното на новото упълномощено лице. Ако клиентът не предостави подписаното Пълномощно от съответното лице, LEI Pегистъра  не може да продължи с автоматичното подновяване. LEI ще бъде подновен, щом клиентът предостави Пълномощното на легалния представител на компанията или може да предостави доказателство, че той/тя е упълномощен/а да подпише формуляра за упълномощаване. 

2.4 Ако не бъде представено Пълномощно в срок от 60 дни, LEI Pегистъра има правото да прекрати многогодишния договор и да не върне платената сума. 

2.5 Ако клиентът поръча многогодишен договор за неговия LEI (напр. 5-годишен LEI) и открие по-късно, че вече не се нуждае от активен LEI или желае да прехвърли своя LEI към различен доставчик на LEI услуги, тогава прехвърлянето е възможно, но многогодишният договор ще бъде прекратен автоматично и клиентът не отговаря на условията за връщане на сумата.

2.6. Без значение дали клиентът е платил услуга за подновяване за няколко години (2-5), LEI данните ще се актуализират ежегодно. Следователно “СЛЕДВАЩАТА ДАТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ” в базата данни на GLEIF обикновено е времето на издаването/последното подновяване на LEI + 365 дни, но никога повече от 425 дни напред.

2.7. Клиентите, които поръчват услугата за регистрация на LEI за 1 година, могат да изберат автоматично подновяване на LEI на годишна база. 

2.7.1 Ако клиентът е избрал автоматичното годишно подновяване на своя LEI, той ще бъде таксуван 60 дни преди „следващата дата на подновяване“ на LEI. Плащането ще се приспадне от същата сметка, която е била предоставена за първото плащане. 

2.7.2 Клиентите ще бъдат уведомени за предстоящото автоматично подновяване по имейл. Те ще имат 5-дневен срок за промяна на LEI данните, в случай че нещо трябва да бъде актуализирано. След 5-дневния период LEI регистърът ще стартира процеса на подновяване. След приключване на процеса на подновяване, клиентите ще получат последен имейл за потвърждение на окончателната фактура за подновяване на услугата.

3. Услуга Бързо-следене

Услугата Fast-track е само за нови LEI клиенти. Услугата Fast-track е за Юридическите Лица, регистрирани с Companies House, които не трябва да докладват данни Ниво 2 (родителска структура). Ако клиентът се квалифицира за fast-track, fast-track опцията ще бъде представени преди плащането. Ако няма такава опция, значи не сме намерили съвпадение между регистрационния номер на юридическото лице и базата данни или родителската структура на Companies House е била докладвана в приложението. В този случай LEI заявлението ще бъде третирано като обикновено заявление.

3.1 Ако опцията fast-track е представена на страницата за плащане, тя е безплатна за многогодишни договори. При едногодишни договори се плаща допълнителна такса от 30 GBP за услугата fast-track. 

3.2  LEI Pегистъра  гарантира, че ще предостави нов LEI в рамките на 3 часа за fast-track клиенти. 

3.3 Ако LEI Pегистъра не успее да достави LEI в рамките на 3 часа, таксата за услугата fast-track ще ви бъде възстановена. Тъй като не таксуваме многогодишните договори за fast-track услугата, няма основание за възстановяване на такса на многогодишни клиенти.

3.4  LEI Pегистъра  ще извърши разумни усилия да предостави LEI в обещаният времеви период. 

4. Такси и политика за връщане на пари

Таксите за поръчка на нов LEI, трансфер на LEI или подновяване на LEI могат да бъдат намерени в раздела “Цена nа LEI” на тази уебстраница от този линк. LEI Pегистъра има правото да таксува такса за връщане от 30 GBP на връщане. Таксуването на услугата fast-track е 30 GBP. 

4.1 LEI Pегистъра има правото да откаже всякакви връщания на пари, ако:

4.1.1 Поръчката е била отчетена като финална.

4.1.2 Клиентът прехвърля своя LEI към различен доставчик на услугата. 

4.1.3. Клиентът не е изпратил доказателство за оторизация, доказателство за регистрацията на Юридическото Лице или някакви други документи, изискани за издаване/прехвърляне или подновяване на LEI в рамките на 60 дни от подаването на заявлението. 

5. Приложимо право

Това споразумение и всякакъв спор или иск (включително недоговорни спорове и искове), възникнали от или във връзка с него или негов предмет или структура, трябва да бъдат регулирани и тълкувани в съответствие с закона в Англия и Уелс.

Финални условия

Клиентът е изцяло отговорен за всякаква активност, свързана с LEI номера, свързан с Юридическото Лице, което представлява. LEI Pегистъра не носи отговорност по ниаккъв начин за възможни щети, свързани с LEI номерата.

LEI Register оперира като Регистрационен LEI Агент от името на клиента и съдейства на акредитирани от GLEIF LOUs да поръчват, подновяват или прехвърлят LEI номерата на техните клиенти.

LEI Register си запазва правото да прави промени по своите Правила и Условия по всяко време. Документ, очертаващ текущите Правила и Условия може винаги да бъде намерен на уебсайта на LEI Register: www.leikod.bg