ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА LEI КОД

Нашата цел е да направим процедурата по издаване на LEI код бърза, лесна и ефикасна

Вземете своя LEI код в рамките на часове, а не дни! Най-бързата и евтина процедура за издаване на LEI код (LEI code) в България.
120лв 120лв
/
1 година 1 година
120 лева на година 120 лева на година
300лв 300лв
/
3 години 3 години
100 лева на година 100 лева на година
450лв 450лв
/
5 години 5 години
90 лева на година 90 лева на година
Email

Aдрес* Забележка - ако началната дата на връзката дете-родител е след края на счетоводния период, моля, върнете се към въпроса „Предприятието майка консолидира ли финансови отчети / годишен отчет?“ и маркирайте „Не“ като отговор.

* Забележка - ако началната дата на връзката дете-родител е след края на счетоводния период, моля, върнете се към въпроса „Предприятието майка консолидира ли финансови отчети / годишен отчет?“ и маркирайте „Не“ като отговор.


Заявка за издаване на LEI код.

Нашата цел е да направим процедурата по издаване на LEI код бърза, лесна и ефикасна. За да пуснете заявка за LEI код, моля изпълнете следните три стъпки.

 1. Попълнете празните полета във формуляра за издаване на LEI код.  

В повечето случаи необходимите данни за дружеството ще бъдат събрани автоматично от базата данни на Търговския регистър. Ако юридическото лице не е регистрирано, но все пак се нуждае от LEI код, ще ви помолим да предоставите допълнителни документи.

 1. Изпратете заявката и заплатете с кредитна карта.
 2. Данните Ви ще бъдат изпратени за проверка и LEI кодът ще Ви бъде изпратен по имейл.

В случай, че предоставените данни са грешни или юридическото дружеството не може да бъде намерено в публично достъпните бази данни, ще се свържем с Вас за проверка на предоставената информация.


Как да процедираме, ако юридическото дружеството не е регистрирано?

Повечето дружества или юридически лица са регистрирани в един или повече органи за регистрация. Органът за регистрация може да бъде официален регистър на дружествата, като например Търговския регистър.

В случай, че дружеството не е регистрирано, но въпреки това се нуждае от LEI, моля прикачете необходимата документация, когато изпращате заявката. Тя може да бъде акт за учредяване на тръст, документ за регистрация в данъчните органи или договор.


Мога ли да подам заявка за LEI код, ако не съм законният представител на дружеството?

Да, можете да подадете заявка за LEI код, дори да не сте законният представител на компанията. Въпреки това ще се свържем с Вас, за да Ви помолим да подпишете официално пълномощно от законния представител на дружеството. Ще Ви изпратим пълномощното по имейл, като ще имате възможност или да сканирате подписано копие, или да го снимате с мобилния си телефон.


Мога ли да подам заявка за LEI за дружество регистрирано в чужда държава?

Да, можете да подадете заявка за дружество, регистрирано в чужда държава. Моля попълнете формуляра с данните от регистрацията в съответния местен търговски регистър. След това ние ще завършим процеса на валидиране чрез справка в съответния регистър.


Фирмата ми е собственост на друга фирма - трябва ли да докладвам този факт и на кой етап?

Според правилата на GLEIF за дружествата е разрешено да предоставят данни за предприятието майка и за главното предприятие майка. Обстоятелството, че едно дружество притежава част или всички акции на друго дружество, все още не го прави предприятие майка на това дружество.


Предприятието майка трябва да бъде декларирано само когато:

 1. Притежава ПОВЕЧЕ ОТ 50% от дъщерното дружество.
 2. И предприятието майка консолидира финансовите резултати в своя годишен финансов отчет.

В случай, че дъщерното дружество е собственост на предприятието майка, но последното не консолидира резултатите, не е налице отношение предприятие майка - дъщерно дружество според терминологията на GLEIF.


Какви данни трябва да предоставя в случай, че дружеството е собственост на друго предприятие и годишните финансови отчети са консолидирани?

 1. Наименование и адрес на предприятието майка
 2. Начална документирана дата на взаимоотношенията
 3. Счетоводен период (на последния консолидиран годишен доклад)
 4. Доказателство за консолидацията. Понастоящем единственото годно доказателство за консолидация е последният консолидиран годишен финансов отчет на предприятието майка.

Как се процедира в случай, че нямам възможност да предоставя нужната информация?

В случай, че дружеството няма взаимоотношения с други дружества или не може да ги декларира по време на процеса на издаване на LEI код, ще трябва да посочите една от следните причини:

- физически лица: Не е налице предприятие майка според приложимата дефиниция, тъй като дружеството се управлява от физическо лице или лица, които не са дружество-посредник, което да отговаря на дефиницията за консолидиращо предприятие майка.

- неконсолидиращо дружество: Не е налице предприятие майка според приложимата дефиниция, тъй като дружеството се управлява от предприятия, които не консолидират финансовите отчети.

- неизвестно лице: Не е налице предприятие майка според дефиницията, използвана от GLEIF, тъй като не съществува едно лице, което да управлява дружеството (напр. многостранна собственост).

- непублично: за всички случаи на употреба по-долу:

 • законови пречки: Съществуват законови или подзаконови пречки, които ограничават предоставянето или оповестяването на тази информация. Дружеството не може да оповести предприятието майка в базата данни на GLEIF.
 • липса на съгласие: Необходимо е съгласието на предприятието майка съгласно приложимата законова уредба и предприятието майка не го е предоставило или не може да бъде намерено.
 • обвързващи законови задължения: Налице са обвързващи законови задължения (различни от законите и подзаконовите норми на дадена юрисдикция), като например разпоредби относно управлението на дружеството или договор, които ограничават предоставянето или оповестяването на тази информация.
 • не е изключена възможността за нанасяне на вреди: Дъщерното дружество е положило усилия да се консултира с предприятието майка относно предоставянето на данни за последното, но не е успяло да потвърди липсата на възможност за нанасяне на вреди на последното в такава степен на сигурност, която би освободила дъщерното дружество от отговорност.
 • оповестяването е в ущърб: Оповестяването на тази информация би донесло вреди на дружеството или на съответното предприятие майка. Това включва причини, които са общоприети от държавните органи при наличието на подобни обстоятелства въз основа на декларация от съответното дружество.

Каква е разликата между предприятие майка и крайно предприятие майка?

Предприятие майка - първото известно предприятие майка, което консолидира финансовите отчети на дъщерното дружество.

Крайно предприятие майка - крайният консолидиращ партньор на дъщерното дружество и предприятието майка.

Пример:

 1. Дружеството LEI Pегистъра изпраща заявка за LEI код.
 2. Дружеството LEI Pегистъра е собственост на Идентификатор за юридическо лице LTD (>50%), което консолидира финансовите резултати на LEI Pегистъра.
 3. Дружеството Идентификатор за юридическо лице LTD е собственост на LEI Code LTD (>50%), а LEI код LTDе собственост (>50%) на Краен LEI код на дружество майка  LTD.

Дъщерно дружество - LEI Pегистъра

Непосредствено предприятие майка - Индентификатор за юридическо лице LTD

Крайно предприятие майка - Краен LEI код за дружество майка LTD


Какви данни ще бъдат включени в базите данни на LEI?

Данните, свързани с LEI, са обособени в две нива.

Ниво 1 данни: основна информация за дружеството. Отговаря на въпроса: кой кой е?

 • Правно име
 • Алтернативни или предходни наименования на дружеството
 • Къде е регистрирано дружеството
 • Регистрационна идентификация (ЕИК) на дружеството в регистъра
 • Юрисдикция
 • Правна форма
 • Състояние (активно, неактивно, обединено, ликвидирано)
 • Адреси (Законен адрес и адрес на управление)

Данни за регистрация по LEI

 • Дата на регистрация
 • Последна актуализация - кога последно са били актуализирани данните относно LEI?
 • Състояние - Издаден - Изтекъл - Оттеглен - Анулиран - Предстоящо архивиране
 • Следваща дата на обновяване - когато данните относно LEI трябва да бъдат подновени отново, за да се запази валидността на LEI кода
 • Издател на LEI - МОЗ, което понастоящем отговаря за този LEI код

Повече информация за LEI ниво 1 данни.


Ниво 2 данни за LEI : Кой кого притежава?

Данни относно връзките между предприятия майки, дъщерни дружества и крайни предприятия майки. Тук са включени и изключения, когато данните от второ ниво не са декларирани.

Повече информация относно за LEI от ниво 2 данни.

LEI:
Следваща дата на подновяване на LEI:
LEI кодът в момента се управлява от [current_lou]. Можете обаче да го прехвърлите на нашия партньор Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI е изтекъл и трябва да извършите годишно подновяване с процеса на прехвърляне.
Към момента вашият LEI се управлява от [current_lou]. Вие ще прехвърлите вашия LEI под управлението на LEI Регистър. За да завършим процеса, трябва да прехвърлим вашия LEI към нашия Партньор LOU, RapidLEI. RapidLEI е оторизиран GLEIF издател на LEI. Моля, изберете по-долу между обикновено прехвърляне (LEI няма да бъде подновен) и прехвърляне с подновяване на LEI.

Каква е разликата между прехвърляне и подновяване на LEI?Подновяването на LEI е процес на ежегодна актуализация на регистрационните данни за дадено дружество в базата данни на Фондация „Глобална идентификация на юридическите лица“. Данните на дружеството трябва да бъдат актуализирани поне веднъж в годината.

Прехвърлянето на LEI представлява предаването на LEI кода от един доставчик на услуги към друг. Позволено е LEI кода да бъде прехвърлен, с цел клиента да може да упражнява правото си да избира различни доставчици на услуги. В случай, че клиентът не е доволен от таксите, обслужването или качеството на данните, той може да прехвърли LEI кода към друг LEI издател (LOU). LEI кодът не се променя по време на процеса на прехвърляне. Самият процес е „бек-енд“, което означава, че е невидим за крайния потребител. Всички LEI кодове са валидни във всички юрисдикции. Доставчиците на инвестиционни услуги не могат да разграничават LEI кодовете на база местните оперативни единици (англ. съкр. LOU).

LEI регистърът предлага услуга трансфер, заедно с подновяване, с цел да се гарантира най-високата степен на точност на данните.
За да продължим с подновяването, първо трябва да прехвърлим вашия LEI, моля използвайте формуляра за прехвърляне на LEI, за да продължите с подновяването.
"Драги клиенте, Към момента вашият LEI се управлява от нашия партньор LOU RapidLEI, но не под наше управление като Регистрационен Агент. Оценяваме вашия интерес към нашата услуга, но за съжаление към момента не можем да ви я предоставим. За да подновите вашия LEI, моля, свържете се с RapidLEI директно на [email protected] или посетете техния партньорски сайт, за да намерите вашия местен партньор. Благодарим ви за разбирането! Регистрационен Екип по Поддръжка на LEI "
Уважаеми клиенти, Понастоящем имате валиден договор с нас за LEI код [lei]. Договорът е валиден до [paid_until]. Това означава, че ще се погрижим за ежегодното Ви подновяване на LEI до [paid_until]. Можете да проверите Вашите LEI данни тук: [leicert_link] Ако е необходимо Вашите LEI данни да бъдат актуализирани или имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас на [site_email].
Съгласни ли сте с прехвърлянето и продължавате ли към подновяването на LEI със същото приложение?
Почти сте завършили прехвърлянето на LEI. Като финално потвърждение, ние трябва да се уверим, че целенасочено сте избрали прехвърлянето на LEI без подновяване на данните. Все още ли искате да подновите вашия LEI с прехвърляне?